Regulamin Sklepu Internetowego

Określający zasady korzystania ze Sklepu Internetowego „Sklep Kolonialny”, w tym zawierania umów sprzedaży, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz zasady zwrotu i postępowania reklamacyjnego. 

SPIS TREŚCI


§ 1 DEFINICJE
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 3 ZAKUPY W SKLEPIE
§ 4 SPOSOBY PŁATNOŚCI
§ 5 DOSTAWA
§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
§ 7 REKLAMACJE
§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
§ 9 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
§ 10 DANE OSOBOWE
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 1 DEFINICJE

1. Sklep Internetowy – serwis internetowy w układzie sklepu dostępny pod domeną https://cejrowski.com/sklep

2. Sprzedawca – „W.Cejrowski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie (00-423), ul. Okrąg 4 lok. 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000143834, NIP: 5271021212, REGON: 010871218, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN, adres poczty elektronicznej: [email protected].

3. Klient – osoba fizyczna (pełnoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4. Konsument – Klient w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

5. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną zawierający umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Towar – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym.

7. Konto – konto Klienta założone na platformie internetowej Sklepu.


8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające w szczególności rodzaj i ilość towaru, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

9. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Regulamin – niniejszy regulamin.


§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy jest prowadzony i administrowany przez „W.Cejrowski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie (00-423), ul. Okrąg 4 lok. 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000143834, NIP: 5271021212, REGON: 010871218, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN, adres poczty elektronicznej: [email protected], telefon:
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego potrzebne jest:
 1. Urządzenie z dostępem do Internetu
 2. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 2, niezbędne jest posiadanie przez zamawiającego aktywnego konta e-mail.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Sklepu Internetowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza granicami kraju.
 3. Ceny towarów widoczne w Sklepie są wyrażone w walucie polskiej i są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 4. W razie obniżenia Ceny towaru (np. w ramach okresowej akcji promocyjnej) Sprzedawca zamieszcza także informację o najniższej w okresie ostatnich 30 dni cenie towaru przed zastosowaniem obniżki ceny.
 5. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy zamówienia. Koszt dostawy podawany jest na stronie internetowej sklepu, w tym także w trakcie składania zamówienia.
 6. Klient może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 3 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Zakupu towarów dostępnych w Sklepie Internetowym można dokonać poprzez złożenie zamówienia.
 2. Zamówienia można złożyć 24 godziny na dobę, przez 6 dni w tygodniu (z wyłączeniem niedziel i świąt kościelnych), z tym zastrzeżeniem, iż dostępność strony może być ograniczona w przypadku prac mających na celu zwiększenie użyteczności funkcjonalności Sklepu bądź z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 3. W celu złożenia zamówienia wybrany Towar należy dodać do koszyka w Sklepie, następnie dokonać wyboru z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podać dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.
 5. Zawarcie Umowy z Klientem następuje w chwili złożenia Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z informacją zawierającą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji i informacje o statusie swojego zamówienia.
 6. Realizacja Zamówienia następuje niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, ale nie wcześniej niż od chwili zaksięgowania zapłaty za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy (w przypadku płatności przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych) lub autoryzacji płatności przez system przelewy24 lub Tpay.
 7. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze.
 8. Dowodem zakupu towarów jest faktura lub e-paragon, którą Klient otrzymuje drogą elektroniczną. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i wyraża zgodę na przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, chyba że Klient powiadomi Sprzedawcę o woli otrzymania jej w formie papierowej.
 9. E-paragon – jest to dokument fiskalny w postaci elektronicznej, którego zakres reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących oraz Rozporządzenia MPiT w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać́ kasy rejestrujące.
 10. Warunkiem wydania e-paragonu jest wyrażenie przez Klienta zgody. Klient wyraża zgodę na wydanie e-paragonu, jak i na sposób jego wydania, akceptując regulamin.
 11. Sprzedawca wydaje e-paragon Klientowi za pośrednictwem systemu i repozytorium elektronicznych paragonów fiskalnych eparagony.pl (Spark).
 12. Wydanie e-paragonu następuje poprzez i w momencie skutecznego zapisu dokumentu w repozytorium dokumentów systemu eparagony.pl, do którego czytelnego widoku Klient uzyskuje dostęp za pośrednictwem unikatowego hiperłącza przekazanego przez Sprzedawcę na podany w zamówieniu adres e-mail Klienta.
 13. W przypadku problemów z dostępem do czytelnego widoku dokumentu Klient powinien sprawdzić folder SPAM oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.

§ 4 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Klient za złożone zamówienie może zapłacić, w zależności od swojego wyboru:
  1. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • TPay (obejmuje przelewy on-line oraz płatności poprzez PayPal, w tym też za pomocą karty kredytowej). Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu TPay oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie https://tpay.com/user/assets/files_for_download/regulamin.pdf
   • Przelwy24 (obejmuje przelewy on-line oraz płatności poprzez PayPal, w tym też za pomocą karty kredytowej). Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu Przelewy24 oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie  https://www.przelewy24.pl/regulamin
 2. W przypadku wybrania przez Klienta płatności za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia. W przypadku nieuiszczenia płatności w tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

§ 5 DOSTAWA

 1. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Sprzedawca nie umożliwia Klientowi odbioru zamówionych Towarów w swojej siedzibie.
 3. Dostawa zamówień na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskich. Aktualna lista firm świadczących usługi pocztowe i kurierskie znajduje się tutaj: https://cejrowski.com/dostawy-i-platnosci/
 4. Do wartości zamówienia doliczana jest opłata za dostawę. ktualne koszty dostawy znajdują się tutaj: https://cejrowski.com/dostawy-i-platnosci/
 5. Informacje o czasie realizacji znajdują się w przy opisach produktu, podczas składania zamówienia oraz powiadomieniach mailowych. W przypadku ewentualnego przedłużenia się terminu dostawy Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
 6. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić czy przesyłka nie została uszkodzona. W razie uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu powstałej szkody w obecności kuriera i poinformowanie Sprzedawcy.  

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 10.
 2. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia na adres: Sklep Kolonialny, ul. Strzelnica 4 83-130 Pelplin lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, przy czym dla skutecznego złożenia oświadczenia przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta nie jest wymagane skorzystanie z przedmiotowego wzoru formularza. 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrotów należy dokonać na adres: Sklep Kolonialny, ul. Strzelnica 4 83-130 Pelplin
 4. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. W przypadku odstąpienia od  umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawca, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. 
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7 REKLAMACJE

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta i Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego doręczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od momentu wydania lub upływu minimalnej trwałości Towaru, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2022 r. poz. 2337).

2. Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności:

a)  opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Towaru,

b)  przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta poinformował Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował

3. Ponadto Towar, aby zastał uznany za zgody z umową, musi:

a)  nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych i dobrych praktyk,

b)  występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

–         nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o tym wiedzieć,

–         przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

–         publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży,

c)   być dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać,

d)  być w takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi bądź Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed zawarciem umowy i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy albo wymiany.

6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową  w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową.

7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany o braku zgodności Towaru z umową sprzedaży i otrzymania Towaru od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.

8. Koszty naprawy lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest zobowiązany do udostępnienia Sprzedawcy Towaru podlegającego naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.

9. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jeżeli Towar jest niezgodny z umową, a:

a)  Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży,

b)  Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową sprzedaży,

c)   brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo podjęcia przez Sprzedawcę próby doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową sprzedaży,

d)  brak zgodności Towaru jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży,

e)   z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do stanu zgodnego z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności po stronie Konsumenta.

10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej w rezultacie skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

11. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jeżeli wykaże, że brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.

12. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu odesłania.

13. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta na piśmie i przesłana na adres: Sklep Kolonialny, ul. Strzelnica 4 83-130 Pelplin lub na adres mailowy [email protected]

15. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 2. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 3. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 4. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 5. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 9 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta nieodpłatne usługi elektroniczne w postaci:
  1. rejestracji i prowadzenia Konta Klienta,
  2. newslettera.
 2. Aby dokonać rejestracji Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych podczas rejestracji danych osobowych, które oznaczone zostały jako obligatoryjne.
 3. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta zawarta zostaje na czas nieoznaczony  umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.
 4. Logowanie do Konta dokonywane jest poprzez login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
 5. Usługa prowadzenia Konta Klienta polega na udostępnieniu Klientowi, który dokonał rejestracji, indywidualnego panelu w ramach strony Sklepu internetowego, który umożliwia Klientowi dokonywanie wielu czynności bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych w formularzach, w tym zwłaszcza składania Zamówień w oparciu o dane przypisane do Konta Klienta, śledzenie stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień, zgłaszanie reklamacji, składanie oświadczeń o odstąpieniu od umowy sprzedaży, edytowanie danych.
 6. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn tj. w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu, w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.
 8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
 9. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 10. Klient, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Sprzedawca wyśle Klientowi wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Klienta woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Klienta woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Sprzedawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Klienta.
 11. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 12. Klient może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy: [email protected].
 13. Skorzystanie przez Klienta z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest „W.Cejrowski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą Warszawie (00-423), ul. Okrąg 4 lok. 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000143834, NIP: 5271021212, REGON: 010871218, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN, adres poczty elektronicznej: [email protected].
 2. „W.Cejrowski” sp. z o.o. jako administrator danych osobowych, przetwarza w szczególności dane podane w związku z korzystaniem z funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym oraz zawarciem i wykonaniem Umowy.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych usług, zawarcia Umowy oraz innych czynności wykonywanych w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Zasady ochrony danych osobowych zostały opisane w polityce prywatności opublikowanej oraz dostępnej pod adresem: https://cejrowski.com/polityka-prywatnosci/.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn np. prawnych lub organizacyjnych. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.

3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

TOP