Procedura zwrotu towaru

PROCEDURA ZWROTU

 1.  Pobierz i wypełnij: Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży
 2.  Zapakuj zwracane produkty wraz z formularzem odstąpienia od umowy
 3.  Wyślij je na swój koszt na adres:

Sklep Kolonialny

ul. Strzelnica 4

83-130 Pelplin

 Uwaga! Nie odbieramy przesyłek pobraniowych.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 10.
 2. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia na adres: Sklep Kolonialny, ul. Strzelnica 4 83-130 Pelplin lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, przy czym dla skutecznego złożenia oświadczenia przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta nie jest wymagane skorzystanie z przedmiotowego wzoru formularza.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrotów należy dokonać na adres: Sklep Kolonialny, ul. Strzelnica 4 83-130 Pelplin
 4. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. W przypadku odstąpienia od  umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawca, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

TOP